Citat från Tredje Testamentet           

 

 

Kristendomen med och utan reinkarnation
Livets bog III, st 870: "Men om man förnekar reinkarnationen, så är man med om att ännu i denna dag korsfästa världsåterlösaren, med om att förvanska eller söka bortförklara hans sanna, världsfrälsande visdom. Utan utveckling skulle denna visdom vara helt utan värde. Utan att man blir ´född på nytt´ och genom det nya livet kan fortsätta sin utveckling, fortsätta med att göra erfarenheter, skaffa sig mer och mer kunskap och så gottgöra vad man förbrutit, kan man omöjligt få ´skörda´ vad man ´sått´. Att få ´se´ Guds rike och att få komma in i det måste därför också, såsom Jesus framhöll för Nikodemus, vara en absolut omöjlighet utan återfödelse. Att man inte blott och bart av ´nåd´ och genom ´syndernas förlåtelse´ kan bli inlemmad i ´Guds rike´ som en fullkomlig människa, har alltså varit ett uppenbart faktum för världsåterlösaren. I motsatt fall skulle han uteslutande ha ägnat sig åt denna ´syndernas förlåtelse´. Han skulle inte ha haft någon som helst logisk motivering för all den tid, energi och kraft som han offrade på att ge föreskrifter, framställa liknelser och uppsätta ideal för sina lärjungar och alla andra visdomssökande och i sina tal till folket. Ja, vad skulle väl hela denna ansträngning tjäna till, om den bara var ett uppställande av föreskrifter som en jordmänniska överhuvud taget inte kunde efterkomma och om det var ´nåden´ och ´syndernas förlåtelse´ som var det avgörande? - Nej, världsåterlösaren var, som vi här har sett, fullt medveten om att idealen inte kunde uppfyllas i ett enda jordeliv utan att denna uppfyllelse däremot genom flera liv efterhand skulle bli till verklighet för varje enskild individ, såsom en frukt av dess eget begär, dess egen träning, vilja och erfarenhet. Och det är denna varelses möte med den högsta frukten av dess tidigare liv som han uttrycker som ´den förlorade sonens´ hemkomst eller möte med sin Fader. Här är det som gudasonen har lärt känna sina fel och därigenom kommit till riktig insikt om och inställning till sin Fader och kan se sitt eget liv, sin eviga identitet som son till Gud. Här är det som han blivit materiens och därmed livets och dödens herre. Här ´syndar´ - felar - han inte mera utan handlar fullkomligt, har nått könslig opartiskhet och därmed ´allkärleken´."
 

Gamla, Nya och Tredje Testamentet
"Kristendomens världsepok består av tre stora stadier, varav det första består av Gamla Testamentet och judendomen och det andra av Nya Testamentet och kristendomen ur vilket det materiella tillståndet skulle utvecklas. Det tredje stadiet är Tredje Testamentet eller den andliga vetenskapen, som blir fundamentet för människans vidare utveckling och garantin för att människorna under denna epok kommer att bli ett med Gud." (1) "Men först skall vi igenom en viss katastrof eller ett ´ragnarök´." (2) "För att kunna motta vägledning eller undervisning måste man ha ett visst kvantum självupplevt material, som kan orsaka ett ´varför´ i medvetandet."(3) "´Domedagens´ fundamentala kännetecken är således Kristi ´andra ankomst´." (4)
"Nu äger invigningen rum mitt i ´vardagens pyramid´, och de religiösa lärarna avlöses av den andliga vetenskapen, som är tillgänglig för varje sökande människa." (5) "Framtiden måste vila på vetenskap, vetenskap och åter vetenskap i alla företeelser." (6) "Genom skolor, universitet och läroanstalter kommer världsåterlösningens högsta ideal, föreskrifter och antydningar att bli levande fakta för allmänheten." (7) "Den andliga vetenskapen är inte en andlig vetenskap, om den inte på alla punkter bekräftar Jesu bergspredikan." (8) "Var och en som försöker visa människorna en annan väg, än den absoluta nästakärlekens väg, tillhör de ´falska profeter´som Kristus varnade mänskligheten för." (9) "Vi ser således, att det sista stadiet i den kristna världsepoken, den nya världskulturen, är inbyggd i de tidigare kulturerna." (10)


Mänsklighetens eviga livsbana
"De kosmiska analyserna visar den sökande människan, var hon befinner sig i sin eviga livsbana och varför just där." (11)
"Jordens mänsklighet är således på vandring från mörkret till ljuset, liksom den tidigare kommit från detta ljus och gått ned i mörkret." (12) "De ofärdiga jordmänniskorna är uteslutande på det fysiska planet för att ´lära sig tänka´ eller skapa tankar och därmed ´medvetande´. De kan icke lära sig tänka på de andliga planen." (13) "Djuret är således en sovande varelse, som skall väckas." (14) "..en individs viljeföring kan endast ändras genom erfarenheter." (15) "Ingen kan undgå att göra misstag inom de områden, där kunskap saknas. Och om man ej fick möjlighet att göra misstag, skulle man aldrig kunna tillägna sig vetande." (16) "Krig är en djurisk maktutövning. Den starke kan tvinga den mindre starke, men det är inte fred." (17)
"Vad de sår genom segern, skördar de i nederlaget, och nederlagets erfarenheter kommer att medföra en ny skörd." (18)
 "Det är denna kulmination av den dräpande principens tillämpning i form av lemlästning, död och förstörelse vi blir vittnen till som den jordiska människans förmåga att använda atomvapen i sitt mordiska kunnande." (19) "Man förstår inte, att de som dödar med atombomber, själva kommer att dödas av atombomber. Är det inte svärdets princip i en tusen- eller miljonfaldig förstoring, som vi här, i detta monster har framför oss? Tror man, att man kan undgå nästakärlekslagen genom att göra svärdet ännu mera effektivt?" (20) "Liksom det i en vanlig spegel är möjligt för en person att se en fysisk bild av sig själv, är det också möjligt att vederbörande, genom samlad påverkan från naturens sida, dvs omgivning och individer, kommer att möta en mental spegelbild av sig själv." (21) "Beskyddar man andra, blir man själv beskyddad. Är man kall och egoistisk gentemot andra, möter man själv till sist endast egoism och kyla från desamma." (22) "Alla erfarenheter av smärta eller lidande blir på det andliga eller psykiska planet ombildade till en förmåga att i varelsens medvetande skapa, inte bara en rent intelligens- utan även en känslomässig eller själslig  bild i dess innersta ´själv´ av de lidanden den ser att dess nästa mer eller mindre plågas av." (23) "... när man så inte gör annat än gott, kan man ej få mörker tillbaka." (24)


Andlig frihet
"... vägen till utveckling av all intellektualitet och kultur går genom frihet att tänka, frihet att kritisera, dvs påvisa brister och fel, frihet att framlägga idéer och föreställningar som inte exakt passar den auktoriserade horisonten, eller det som är officiellt skick och bruk..." (25) "... när en uppfattning accepteras av många, blir den en kraft, helt oavsett om den är logisk eller ologisk, om den är verklig eller overklig, om den är sann eller osann." (26) "I fråga om fakta måste och skall allt kapitulera." (27) "Ödmjukhet är inte, en på grund av mindervärdeskomplex, orsakad krypande mental hållning visavi nästan utan i stället detsamma, som det rena verkliga och absolut normala erkännandet av sin egen ofullkomlighet och begränsning." (28)


Livskonst, bön och obegränsad kärlek
"Hela vår fysiska organism, från organ till de allra minsta partiklarna, är en organisation av myriader levande individer." (29)
"Många människor är förfärligt vårdslösa mot sin organism och det kommer de att få böta för." (30) "Dessa individer (som organismen är uppbygd av, övers anm) skall nämligen också älskas, i motsatt fall kommer mörkret eller helvetet att bryta ut även här." (31) "Tankekraften skall vara till glädje och skapa livslust." (32) "Genom vårt levnadssätt kan det bli en djup klyfta mellan oss och den gudomliga världsplanen. Detta upplever vi som motgångar och smärta." (33) "Människorna är beskyddade, även om det skenbart under vissa tider, kan vara tämligen besvärligt." (34) "Allt det mörka är inte annat än nödvändiga , fullständigt logiska processer, som måste inträffa samt övervinnas för att få ett medvetande som Gud." (35) "Man skall bara be till Gud, även om man tycker att man inte behöver det." (36) "Den människa som i varje situation kan säga: ´Ske icke min utan din vilja´, får livsmod och förmåga att komma igenom besvärligheter och mörka tillstånd." (37) "Nämnda individer har således insett, att Guds vilja i stället för den egna, aldrig vid något tillfälle är identisk med en slavliknande underkastelse, ett avkall på sitt eget liv, sin egen individualitet." (38) "Kärlek är inte allena smekningar och det är ej kärleksfullt att vara ´tossegod´." (39) "Människorna omges av ett hav med geniala idéer, vilka kommer att stråla in i deras medvetanden efterhand som de kommer på våglängd med universums grundton, vilket innebär, att vara till glädje och välsignelse för allt levande. Detta är uttryckt i det gamla religiösa språket som ´den helige Ande´." (40) "´Konst´ är förmågan att inkarnera ´högintellektualitet´ i materien." (41) "Det är personer hos nämnda Försyn som i speciell grad är konstens osynliga vägledare vilka inspirerar många olika slags konstnärer, oavsett om de utövar målar-, bild- eller tonkonst, musik eller sång." (42) "´Konsten´ är nämligen i sig själv inget mindre än ´kosmiskt liv´." (43) "I samma grad som individen är kärleksfull, börjar naturen att öppna sina källor. Han upptäcker icke blott, att många saker i det dagliga livet formas till hans fördel utan även att han själv har iscensatt dessa saker"..."Han börjar efterhand att fyllas med en känsla av tacksamhet, ett behov att tacka de osynliga krafter som sålunda mer och mer uppenbart är till hans fördel." (44) "Vi ser således att det gäller att öva sig i att se med ´Guds ögon´. Detta leder oundvikligen till att man blir en lysande och värmande sol för omgivningen. Man får inom sig denna väldiga lust: ´Jag vill vara till glädje och välsignelse för allt jag kommer i beröring med!´ - När vi får denna vilja, börjar Gud att bli levande i vårt medvetande." (45) "Försynen är överdådigt utrustad med resurser, så att varje människa  kommer att nå fram till denna höga kultur, oavhängigt av de andra." (46)


Ett kön, en religion, en Gud och en mänsklighet
"De jordiska människorna har ett bestämt mål, som deras innersta längtan och vilja önskar nå, det, jag kallar ´den stora födelsen´eller upplevelsen av ´kosmiskt medvetande´. Det är detsamma som det riktiga människotillståndet till vilket samvetet visar vägen." (47) "De tidigare så kontrasterande personerna, ´han´ och ´hon´ är nu så balanserade, att de ej längre är två kön. Det finns alltså inte längre något ´motsatt kön´ för dessa individer. Alla tillhör nu samma kön. Föremålet för deras kärlek blir därmed detta deras ´eget nya kön´." (48) "Genom kärleken till vår ´nästa´ blir ´Guds avbild´synlig. Och en ljudlös himmelsk röst vibrerar från denna bild in i vårt inre: ´Jag är din eviga Fader, som du i årtusenden har sökt och letat efter, och vars ringa tjänare du bett om att få bli. Vad du gör mot denna nästa, gör du mot mig. Älskar du mig, då skall min ande lysa och tindra omkring dig till välbehag och glädje för allt som du vidrör.  Vart du går hän över Jorden kommer välsignelse, skönhet och glädje att stråla och lysa i dina fotspår´." (49)

Evigheten
"Den skapade strukturen i världsalltet får uteslutande sin rörelse eller funktionskraft från de eviga strukturer, som existerar av egen kraft." (50) 
"´Evigheten´ är inte något, som är ´utanför´ den levande varelsen, utan är densammes egen djupaste beståndsdel, är den axel, eller det fundament omkring vilken ´tiden´ eller ´livet´ rör sig." (51) "Individen rymmer alltså inom sig lösningen på universums hemligheter." (52) "Den nya forskningsmetoden kommer därför mer och mer att baseras på individens kunskap om sig själv, dess kunskap om sin egen överfysiska natur, ty i denna överfysiska natur finns hela livets mysterium uppenbarat." (53) "Då jaget i alla varelser tillsammans således utgör Guds jag, blir de alltså identiska med Gud,
även om varje enskild individ i kraft av sin individuella struktur rätteligen endast kan kallas  en ´gudason´." (54) "... individen är en bild av själva universum eller världsalltet. Vederbörande är en kopia av Gudomen. Det är en bekräftelse av Bibelns berättelse om Adams identitet dvs människan som ´Guds avbild´." (55)

 
Citaten ovan är hämtade från:
  1: Kristendomens världsepok, Kosmos 11/91
  2: Den nya kulturen, Kosmos 3/04
  3: Livets Bog (i forts LB) III, st 919
  4: Dommedag, Artikelsamling 1, st 12.12
  5: Jungfrufödelse, Kosmos 4/90
  6: Omkring min skabelse af Livets Bog, Artikelsamling 1, 14.4
  7: LB III, st 879
  8: Kristendomens världsepok, Kosmos 11/91
  9: LB VI, st 2009
10: Kristendomens världsepok, Kosmos 11/91
11: Gudomen och livsmodet, Kosmos 9/97
12: Livets väg, kap 2
13: Den intellektualiserede kristendom, sid 236
14: LB I, st 172
15: LB VI, st 2285
16: LB VI, st 2129
17: Världens räddning, Kosmos 12/02
18: Den högste fältherren, Kosmos 5/92
19: Den Eviga Världsbilden (i forts DEV) 11, st 19.14
20: Kosmiskt medvetande: Mental suveränitet, kap 8
21: LB VI, st 2128
22: LB VI, st 2371
23: LB VII, st 2408
24: Den nya kulturen, Kosmos 3/04
25: Vägen till invigning: Gåvokultur, kap 6
26: Bisättning, kap 119
27: Omkring min skabelse af Livets Bog, Artikelsamling 1, st 14.21
28: Vägen till invigning, kap 1
29: Mikrokosmos, Kosmos 11/77
30: Människan och hennes öde, Kosmos 3/92
31: Vem är min nästa, 11/87
32: LB VI, st 2295
33: Samvete, Kosmos 1 och 2/75
34: Den nya kulturen, Kosmos 3/04
35: Den nya kulturen, Kosmos 3/04
36: Vägen till Shangri-La, Kosmos 8/93
37: Gudomen och livsmodet, Kosmos 9/97
38: Omkring min skabelse af Livets Bog, Artikelsamling 1, st 14.19
39: Frihet, frigjordhet och fred, Kosmos 3/93
40: Partiklar, tomrum och tankekraft, Kosmos 1/01
41: LB IV, st 1150
42: DEV III, st 33:74
43: LB V, st 1661
44: Syndernas förlåtelse, 1/03
45: Guds ögon, Kosmos 7/92
46: Kultur, Kosmos 10/81
47: Samvete, Kosmos 1 och 2/75
48: LB IV, st 1560
49: Pinseglans over livet, kap 3
50: DEV I, st 29
51: LB IV, st 1070
52: Bisättning, kap 40
53: Bisättning, kap 38
54: LB VII, st 2475
55: Den mentala treenigheten, Kosmos 3/75