"Jag fick förmågan att förnimma ting som omöjligt kunde upplevas enbart
genom fysisk förnimmelse."

 

 

"Som tidigare berättats började min andliga mission med några psykiska upplevelser vars särliga struktur var något helt privat för mig själv alena. Det, som kom att betyda något för andra människor, var den omständigheten att de efterlämnade mig i ett tillstånd som satte mig istånd att motta en omfattande kunskap om hela universum, ja, själva den gudomliga världsplanen blev fullständigt underlagt min upplevelseförmåga, mitt vakna dagsmedvetande.

Jag fick förmågan att förnimma ting som omöjligt kunde upplevas enbart genom fysisk förnimmelse. Jag såg hur varje begränsad sak, oavsett vilken storlek den hade, var en uppenbarelse av oändligheten och därmed evigheten. Evigheten framstod alltså som den fasta punkten, medan tiden och därmed rummet var det rörliga. Eftersom jag således var medveten i evigheten, hade jag blivit identisk med ”det absoluta”, ”det oförgängliga”, och såg allting utifrån ”detta absoluta”, ”detta oförgängliga”. I det jag blev medveten om att evigheten var identisk med odödligheten, överlevde jag varje tidsbegrepp. Jag existerade både före och efter varje ting och kunde således se både alfa och omega, dess begynnelse och avslutning och hela dess livsbana. Och det är denna upplevelseförmåga som jag i mitt huvudverk, Livets bog, kallar för ”kosmiskt medvetande”, liksom jag har kallat beskrivningen av livets detaljer utifrån denna iakttagelseförmåga för ”kosmiska analyser”. Dessa mina ”kosmiska analyser” är alltså detsamma som iakttagelser vilka möjliggjorts genom min frigörelse från tiden och rummet. Mina psykiska upplevelser var alltså en process, som så att säga, plötsligt i mitt medvetande medförde denna frigörelse. Jag hade upplevt en ”invigning”. Det hade genom denna process skett en förvandling av mitt medvetande. 

Medan jag förut endast var medveten i en bestämd tid och ett bestämt rum, hade jag nu på sätt och vis blivit medveten i alla tider och alla rum. Medan mitt medvetande, före denna min upplevelse, kunde betecknas som endast ”lokalmedvetande”, kunde det nu betecknas som ”universalmedvetande”. Och efter denna förändring av medvetandet blev det en lätt sak för mig att orientera mig i fråga om den levande varelsens och därmed jordmänsklighetens öde. Det blev en lätt sak för mig att se, att hela den ocean av lidanden, som jordmänniskorna befinner sig i, uteslutande beror på den omständigheten att de ännu inte är mentalt frigjorda. De är ännu bundna av tiden, av rummet eller materien. Deras livs- och världsuppfattning har därför ingenting med själva det eviga livet att göra. Den utgör på sin höjd bara uppfattningen av en lokalitet av själva världsalltet. Men att endast känna eller förnimma en lokalitet och tro att denna är helheten är ju detsamma som att leva på illusion. Men att leva på illusioner är återigen detsamma som att leva på misstag. Och då ett liv, baserat på misstag, endast kan medföra besvikelser, har vi här orsaken till att jordmänsklighetens dagliga tillvaro är ett liv i besvikelser, sorger och lidanden."

Citat från första kapitlet av ”Mental suveränitet” i boken: "Kosmiskt medvetande".